תקנון

  • עיקרי ההתקשרות
  • החברות ב”רשת ספייס” ( להלן: “ספייס” ו/או “החברה” ו/או המועדון” ) הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר
  • הוראות הסכם זה, מייצגות את ההסכם בין הלקוח לבין ספייס כהגדרתם  להלן( שימו לב אין הגדרה של הלקוח)יובהר כי הסכם התקשרות זה מגבש את כל ההסכמות שבין הצדדים , כל טענה בדבר הסכמות בעל פה שלא הועלתה על הכתב לא תתקבל.
  • בעת הרישום במערכת הממוחשבת של ספייס לייב, יידרש מסירת מידע

אישי, האחריות על נכונות הפרטים שיוזנו הינה על החבר בלבד.

  • עלות המנוי, שנקבעה בהסכם החברות, הינה על סמך התקופה

שסוכמה בין הצדדים. יובהר כי התשלום ישולם , ללא קשר לשימוש המנוי בפועל,

ידוע, מוסכם,  מובהר ומוצהר כי אין כל החזר כספי ו/או החזר ימים על

תקופת מנוי שלא נוצלה על ידי הלקוח מכל סיבה שהיא .

אופן התשלום

  • המנוי נותן את הרשאתו לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו

בתשלום דמי החבר ובכל סכום אחר אותו חייב המנוי לחברה.

במסלול מנוי (חודש לייב, משולב מועדון) החבר ישלם את התשלום הראשון בגין דמי המנוי ,עלות חודש ראשון (התשלום יהיה תשלום יחסי של אותו החודש, יתרת המנוי תגבה בתשלומים חודשיים שווים למחיר המנוי המלא

לאחר ה 25 לחודש יגבה מחיר החודש הראשון היחסי וחודש עוקב נוסף

הפסקת החברות בספייס לייב

  • ניתן לבטל את המנוי במסלול (חודש לייב, משולב מועדון) בספייס לייב באפליקציה ובאתר בלחצן ביטול מנוי . בקשה שאינה כתובה, לא תחשב בעיני החברה ולא

תטופל על ידה. יובהר כי  ביטול מנוי יתבצע בהתראה של שבוע מראש, כאשר בתקופה זאת רשאי המנוי להתאמן.

  • הלקוח מסכים )באופן אקטיבי( לקבל דיוור אלקטרוני המכיל מידע קבלת חומר פרסומי דיוור אלקטרוני ו/או הודעות SMS .. באם הלקוח יודע בכתב לחברה שהוא מסרב לקבל את דבר הפרסומת תפסיק החברה לשלוח ללקוח ו/או דבר פרסומי עתידי והודעות.